ముగించు

తంగళ్ళపల్లి

 

మండలం పేరు గ్రామపంచాయితీ పేరు మరిన్ని వివరాలు
తంగళ్ళపల్లి జిల్లెల్ల VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి కస్బేకట్కూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి ఇందిరానగర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి నేరెళ్ళ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి మల్లాపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి అంకిరెడ్డి పల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి అంకుసాపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి బద్దెనపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి బలమల్లుపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి బస్వాపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి చీర్లవంచ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి చిన్నలింగాపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి చింతల్ టన VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి దేసాయిపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి గండిలచ్చపేట్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి గోపాల్ రావు పల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి ఇందిరమ్మ కాలనీ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి లక్ష్మీపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి మానేడుపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి నర్సింహులపల్లే VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి ఓబలాపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి పద్మానగర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి పాపాయిపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి రాళ్ళపేట్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి రామచంద్రపూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి రామన్నపల్లే VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి సారంపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి తాడూర్ VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి తంగళ్ళపల్లి VillageHighlights
తంగళ్ళపల్లి వేణుగోపాలపూర్ VillageHighlights