ముగించు

వీర్ణపల్లి

మండలం పేరు గ్రామపంచాయితీ పేరు మరింత సమాచారం
వీర్ణపల్లి అడివిపదిర VillageHighlights
వీర్ణపల్లి ఎర్రగడ్డ తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి మద్దిమల్ల తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి వీర్ణపల్లి VillageHighlights
వీర్ణపల్లి శాంతినగర్ VillageHighlights
వీర్ణపల్లి బాబాయి చెరువు తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి బంజేరు VillageHighlights
వీర్ణపల్లి బావుసింఘ్ నాయక్ తండా  VillageHighlights
వీర్ణపల్లి భూక్యా తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి గర్జన పల్లి VillageHighlights
వీర్ణపల్లి కంచర్ల VillageHighlights
వీర్ణపల్లి జవహార్ లాల్ తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి లాల్ సింగ్ నాయక్ తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి మద్దిమల్ల VillageHighlights
వీర్ణపల్లి రాగంపేట్ VillageHighlights
వీర్ణపల్లి సీతారాం నాయక్ తండా VillageHighlights
వీర్ణపల్లి వన్ పల్లి VillageHighlights