ముగించు

వేములవాడ రూరల్

మండలం పేరు గ్రామపంచాయితీ పేరు మరింత సమాచారం
వేములవాడ రూరల్ బాలరాజు పల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ బొల్లారం VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ చక్కపల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ హన్మాజీపేట VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ మర్రిపెల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ అచ్చన్నపల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ ఎదురుగట్ల VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ ఫజిల్ నగర్ VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ జయవరం VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ లింగంపల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ మల్లారం VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ నాగాయిపల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ నమిలగుండు పల్లి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ నూకల మర్రి VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ తుర్కషి నగర్ VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ వట్టెముల VillageHighlights
వేములవాడ రూరల్ వంకటంపల్లి VillageHighlights