ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ఎం‌.పి‌.హెచ్.‌సి ఎల్లారెడ్డిపేట్

ఎల్లారెడ్డిపేట్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9494354477
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505301

పి.పి.యూనిట్

సిరిసిల్ల,రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ


ఫోన్ : 9550632048
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505301

పి.హెచ్.సి కోనరావుపేట్

పి.హెచ్.సి కోనరావుపేట్,రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ


ఫోన్ : 9704513066
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505325

పి.‌హెచ్.‌సి చందుర్తి

చందుర్తి ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ


ఫోన్ : 8309391913
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505307

పి.‌హెచ్‌.సి తంగళ్ళపల్లి

తంగళ్ళపల్లి,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ


ఫోన్ : 7981305406
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505405

పి‌.హెచ్.‌సి ఇల్లంతకుంట

ఇల్లంతకుంట,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8499939177
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505401

పి‌.హెచ్.‌సి నేరెళ్ళ

నేరెళ్ళ ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9160540051
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505405

పి‌.హెచ్.‌సి బోయిన్పల్లి

బోయిన్పల్లి,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8008771020
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505524

పి‌.హెచ్‌.సి కొదురుపాక

కొదురుపాక ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9391029126
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505524

పి‌.హెచ్‌.సి చీర్లవంచ

చీర్లవంచ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 7702485132
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505405